Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt odlade grödor och uppfödda djur har kommit i större blickpunkt på senare tid och debatten går ensidigt åt att vi människor vill ha mer ekologisk mat. Därmed ligger det i tiden att bedriva ekologiskt jordbruk, och att hålla och föda upp djur ekologiskt. Produktion av ekologiska livsmedel riktar in sig främst på hantering och bekämpning av skadegörare och ogräs, att det man odlar får rätt och tillräcklig näring samt att djur utgör en viktig del i produktionen av grödorna. Eftersom djurhållningen är särdeles betydelsefull måste den som vill bedriva ekologisk produktion ha god kunskap inom djurskötsel, djurhållning och dess hälsa. Metoder för att hålla djurens hälsa är av vikt och att dess foder kommer från den egna odlingen. I odlingen måste växelbruk användas och motståndskraftiga sorter odlas, bekämpningsmedel får inte användas.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt är goda miljömål

Odlaren måste använda eget ekologiska stallgödsel samt kvävefixerande baljväxter. Dessutom bruka restprodukter och andra organiska material, potatisskal och fallfrukter exempelvis. Det är förbjudet att använda mineralgödsel såvida detta inte har naturligt ursprung. Hushållning med växtnäring, och att värna om bördig jordmån, är den ekologiska bondens viktigaste mål. Att inte använda bekämpningsmedel av kemisk art bidrar till samhällets miljömål med ”Giftfri miljö” och att bevara friskt och gott grundvatten. I den ekologiska odlingen skall ingå en god uppväxt av vall ingå och den bidrar stort till målen för bättre miljö, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Hos ekologisk odlings icke-användande av mineralgödsel som inte är lättlösligt bidrar dessutom till målen ”Ingen övergödning” och ”Begränsad klimatpåverkan”.

Ense och oense om metoder

För att innerligt förstå hur ekologiskt jordbruk skall drivas är det flera punkter som är särskilt viktiga:

  • Ekologisk bonde skall sträva efter att vara självförsörjande i så stor grad som möjligt
  • Man skall använda förnyelsebara produkter och resurser och se till att det mesta kan återanvändas i ett kretslopp
  • Vara noggrann med att aldrig använda kemiska preparat i något sammanhang

Enligt EU:s direktiv kan dock vissa bekämpningsmedel vara av nöden tvunget och detsamma gäller sparsamt användande av handelsgödsel. Direktiven granskas dock hårt av svenska myndigheter.

För den ekologiska odlaren som vill sälja produkter gäller följande:

  • Svensk certifiering av livsmedel måste kontrolleras av godkänt organ.
  • För att få ekologisk märkning måste varans innehåll ha minst 95 procent ekologiskt innehåll.
  • Livsmedel från djur måste vara hållna på det ekologiska jordbruket, villebråd från jakt eller fisk får inte märkas att vara ekologiska.